تبلیغات
اخبار واطلاعات آسانسور - بندهای متفاوت در آسانسورهای بدون موتورخانه قسمت دوم
ارتقاء كیفیت آسانسور درایران

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

:نظرسنجی

آماروبلاگ

یکشنبه 11 اسفند 1392-11:31 ب.ظ3- انجام تعمیر یا بازرسی از طریق دریچه های دیوار کابین

مطابق بند 6-4-3-3- در صورتی که  درب و/یا دریچه های بازرسی در دیواره كابین قرار داشته باشند ، باید :

الف ) ابعاد كافی برای انجام كارهای لازم از طریق  این دربها و دریچه ها وجود داشته باشد .

ب ) تا حد امكان كوچك باشد كه از سقوط به درون چاه جلوگیری شود .

پ ) به طرف بیرون كابین باز نشود .

ت ) قفل كلیدخور داشته باشد به طوریكه بستن و قفل كردن آنها بدون كلید ممكن باشد .

ث ) مجهز به یك وسیله  برقی ایمنی (میکروسوییچ ) برای كنترل حالت قفل بودن باشد .

ج ) بدون روزنه و منفذ بوده و از نظر مقاومت مكانیكی تابع الزامات مربوط به دیواره كابین باشد .

شرایط حرکت کابین با دریچه باز

مطابق بند 6-4-3-4- در صورتیكه لازم باشد حرکت کابین از داخل آن با دریچه بازرسی باز صورت گیرد ، شرایط زیر باید تامین گردد :

 الف ) جعبه رویزیون باید نزدیك دریچه بازرسی و در دسترس قرار داشته باشد .

ب ) کلید رویزیون درون دیواره كابین باید میکروسوییچ دریچه را غیر فعال نماید .

پ ) جعبه رویزیون درون كابین باید تنها در دسترس فرد مسئول داخل کابین باشد ، مثلا" پشت درب یا دریچه بازرسی قرار داشته باشد .

ت ) اگر كوچكترین اندازه بازشوها بیش از 0.2متر باشد ، باید فاصله افقی بین لبه بیرونی باز شو دیواره كابین با تجهیزات نصب شده در چاه در جلو بازشو حداقل 0.3 متر باشد .

4- انجام تعمیر یا بازرسی از طریق چاهک

مطابق بند 6-4-4-1- در صورتیكه تعمیر و نگهداری یا بازرسی ماشین آلات از چاهك انجام شود لازم است شرایط زیر تامین شود :

الف )    باید وسیله ای فراهم شده باشد كه تا ظرفیت نامی آسانسور و با سرعتی حداكثر تا سرعت نامی آن ، كابین آسانسور را به صورت مكانیكی طوری متوقف نماید كه حداقل فاصله 2 متر بین كف فضای كاری و پائین ترین قسمت كابین تامین شود . شتاب حركت كند شونده این وسیله مكانیكی نباید از مقدار ایجاد شده توسط ضربه گیر  بیش تر شود . ( بند 10-4 )

ب )    این وسیله مكانیكی باید قادر به متوقف نگهداشتن كابین باشد .

پ )    این وسیله مكانیكی می تواند به طور دستی یا خودكار عمل نماید .

ح )    برگشت آسانسور به حالت كاركرد عادی باید فقط با استفاده از عملكرد یك وسیله برقی كه سیستم را مجددا" آماده به كار می نماید در خارج از چاه كه فقط افراد مسئول به آن دسترسی دارند، انجام شود.( مثلا" داخل تابلو قفل شده قرار داشته باشد.)

 5- انجام تعمیر یا بازرسی از طریق کفی

در صورتیكه تعمیر و نگهداری یا بازرسی ماشین آلات باید از طریق كفی انجام گیرد :

  الف ) این کفی باید به طور دائمی استقرار یافته باشد .

   ب ) اگر کفی در مسیر حركت كابین قرار دارد ، باید قابل جمع شدن باشد .

در صورتیكه تعمیر و نگهداری یا بازرسی ماشین آلات از طریق كفی ای انجام می شود كه در مسیر حركت كابین ، وزنه تعادل یا وزنه بالانس قرار دارد :

  الف ) كابین باید با استفاده از وسیله مکانیکی مطابق با بند ( 6-4-3-1 الف و ب ) متوقف باشد .

   ب )  در مواقعی كه به حرکت كابین نیاز می باشد ، مسیر حركت كابین باید با متوقف كننده های قابل حركت محدود شود به طوریكه كابین در وضعیتهای زیر متوقف شود :

       -  حداقل دو متر بالاتر از كفی چنانچه كابین در جهت پائین به سوی آن حركت می كند .

       -  زیر كفی مطابق بند 5-7-1-1- ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) چنانچه كابین در جهت بالا به سوی آن حركت می كند.

 مطابق بند 6-4-5-3- كفی باید :

الف ) قادر به تحمل وزن دو نفر در هر قسمت باشد به طوریكه وزن هریك معادل 1000 نیوتن در سطح 0.2متر در 0.2متر وارد شود و تغییر شكل دائمی در آن رخ ندهد . در صورتیکه کفی برای حمل وسایل سنگین در نظر گرفته شده باشد ابعاد آن باید متناسب با آنها بوده و دارای مقاومت مکانیکی برای تحمل بارهای وارده توسط این وسایل باشد.

ب ) مجهز به یك نرده مطابق بند 8-13-3 باشد .

پ ) به نحوی تجهیز شود که شرایط زیر را تامین نماید :

      1-  ارتفاع پله بین سطح كفی و تراز دسترسی از 0.5 متر بیشتر نباشد.

      2-  عبور یك توپ به قطر 0.15 متر از هر فاصله بین كفی و آستانه درب دسترسی امکان پذیر نباشد .

      3-  فاصله افقی هر شكاف بین لنگه كاملا" باز درب طبقات و لبه كفی از 0.15 متر تجاوز نكند . مگر آنكه تمهیدات اضافی برای جلوگیری از سقوط به درون چاه آسانسور در نظر گرفته شود .

 همچنین هر كفی جمع شو باید  :

الف ) به وسیله ایمنی برقی مطابق بند 14-1-2 مجهز باشد كه  موقعیت کفی را هنگام جمع شدن کامل, كنترل نماید .

ب  )  به وسایلی مجهز باشد كه آن را در وضعیت كار یا خروج از وضعیت كاری قرار دهد . این عملیات باید از طریق چاهك یا وسایلی كه خارج از چاه قرار گرفته اند و تنها افراد مسئول به آن دسترسی دارند ، ممكن شود .

 اگر دسترسی به كفی از طریق درب طبقات نمی باشد،باید باز شدن درب دسترسی هنگامیكه كفی در موقعیت كاری( موقعیت فعال کفی) نمی باشد ، غیر ممكن باشد و یا به عنوان راه حل جایگزین وسایلی فراهم شود كه از سقوط افراد به درون چاه جلوگیری گردد. 

مطابق بند6-4-5-5  عملكرد متوقف كننده های قابل حركت ، باید از بیرون چاه امكان پذیر بوده و به موارد زیر مجهز باشند :

  الف ) ضربه گیرهای مطابق بندهای 10-3 و 10-4

   ب ) یك میکروسوییچ كه فقط زمانی به كابین اجازه حركت دهد ؛ كه متوقف كننده ها در وضعیت جمع شده باشند .

  پ ) یک وسیله ایمنی برقی مطابق بند 14-1-2 كه چنانچه کفی در حالت باز باشد, فقط در صورتی به کابین اجازه حرکت داده شود که متوقف کننده ها در حالت کاملا" باز قرار داشته باشند.

·         در صورتیكه لازم باشد حرکت كابین آسانسور از روی كفی انجام شود ، باید یك وسیله كنترل و بازرسی (جعبه رویزیون) مطابق بند 14-2-1-3 برای استفاده از روی كفی وجود داشته باشد .

·         مطابق بند6-4-5-7- هنگامیكه متوقف كننده (های) قابل حركت در وضعیت فعال   می باشند ، حركت الکتریکی کابین باید تنها از طریق وسیله (های) كنترل و بازرسی (جعبه رویزیون ) امکان پذیر باشد .

·         حداكثر بار مجاز بر روی کفی باید ذکر شود ( بند6-4-5-3)

 

 

تابلوهای بیرون موتورخانه

مطابق بند6-6-1- در صورتیکه وسائل عملكردهای اضطراری و آزمون در داخل اتاقك ماشین آلات محافظت نشده باشند ، باید توسط یك پوشش مناسب محصور شوند به طوریكه :

الف ) به طرف داخل چاه باز نشوند .

ب ) قفل كلیدخور داشته باشد به طوریكه بستن و قفل كردن آن بدون كلید هم ممكن باشد .

همچنین در تابلو باید امكانات زیر فراهم شده باشد :

الف) ابزارهای نجات اضطراری به همراه سیستم ارتباط داخلی کابین و موتورخانه که برق آن توسط باتری کمکی تامین می گردد (مطابق بند 14-2-3-4)

ب ) تجهیزات كنترل كه امكان اجرای آزمونهای دینامیكی را فراهم  سازند .

پ ) مشاهده مستقیم سیستم محرکه آسانسور یا وسائل نمایشگری كه موارد زیر را نشان دهد :

     -   جهت حركت كابین

     -   رسیدن به منطقه بازشوی قفل

     -   محدوده سرعت كابین آسانسور

كنترل عملکرد بازرسی ( رویزیون)

 در حین عملکرد بازرسی ، موارد زیر می باید بی اثر شود :

·         کنترل های عملکرد عادی ، شامل عملكرد درب های خودکار

·         عملكرد برقی اضطراری بند (14 -2-1-4)

·         عملكرد تخلیه و بارگیری بند ( 14-2-1-5)

جعبه کنترل بازرسی (رویزیون) دومی ممکن است در داخل کابین آسانسور (در حالت  بند 6-4-3-4) ؛ در چاهک (در حالت  بند 6-4-4-1) یا روی کفی (در حالت بند 6-4-5-6 ) قرار داشته باشد.

دو مورد قابل توجه در آسانسورهای بدون موتورخانه

الف- محل نصب درها یا دریچه ها

حداقل راههای عبوری كه طبق مقررات ساختمان ضروری است ، نباید با باز شدن درب یا دریچه آسانسور که بر اساس دستورالعملهای نگهداری در فضای كاری خارج از چاه آسانسور به کار می رود مسدود گردد . (بند 0-3-17) 

 ب- فضای بالای موتور

حداقل فاصله قائم آزاد در بالای قطعات دوار بدون حفاظ سیستم محرکه باید 0.3 متر باشد . اگر این فاصله کمتر از 0.3متر باشد باید پوششی در جهت محافظت از جراحت بدنی تعبیه گردد.(بندهای 6-4-2-2 و 9-7- 1-الف )


نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -


Buy cialis online
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:34 ق.ظ

With thanks! Ample forum posts.

cialis rckenschmerzen canadian drugs generic cialis cipla cialis online cialis dosage recommendations we like it safe cheap cialis prices for cialis 50mg cialis online holland click here to buy cialis callus buy cialis online legal
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:07 ب.ظ

Fantastic forum posts, Appreciate it.
cialis 30 day sample click now cialis from canada walgreens price for cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis generika in deutschland kaufen warnings for cialis cialis generico milano the best choice cialis woman compare prices cialis uk cialis super kamagra
Viagra kaufen
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:22 ق.ظ

Beneficial info. Cheers!
where can i buy viagra buying viagra online uk cheapest place to buy viagra uk pharmacy online viagra buy cheap viagra online uk buy cheap viagra pills online viagra generic how to buy viagra cheap getting viagra uk buy viagra super active
Buy cialis
جمعه 17 فروردین 1397 11:05 ب.ظ

Thanks. Wonderful stuff.
generic cialis pro cialis arginine interactio can i take cialis and ecstasy cialis 20 mg cut in half cialis authentique suisse cialis free trial purchase once a day cialis we recommend cialis info cialis 5 mg schweiz cialis reviews
Buy cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 08:59 ب.ظ

This is nicely put! .
canadian drugs generic cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis preise schweiz cialis generic tadalafil buy cialis generico in farmacia we recommend cialis info enter site 20 mg cialis cost buy cialis online cheapest i recommend cialis generico cialis free trial
Generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:33 ق.ظ

Thank you. Numerous material.

cialis y deporte cialis reviews fast cialis online enter site natural cialis cialis with 2 days delivery cialis sicuro in linea weblink price cialis cialis baratos compran uk cialis generic availability cialis online
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 11:02 ق.ظ
You're so interesting! I don't suppose I've truly read
anything like this before. So great to find another person with unique thoughts on this subject matter.

Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is
one thing that's needed on the internet, someone with a little originality!
استخدامی
شنبه 17 اسفند 1392 08:34 ب.ظ
سلام عزیزم .وبلاگ خیلی زیبایی داری بخصوص این پستت که عالی بود .یه پیشنهاد واسه دوست گلم دارم .راستش من یه گروه تازگی ها راه انداختم در مورد استخدامه که جدیدترین اخبار استخدامی رو به گروه میفرستم .اگه شما هم از این ایمیل ها میخواهی دریافت کنی پیشنهاد میکنم بیا عضو شو .گروهم کاملا سالمه و الان 2000 عضو داره .چون روزی فقط یه ایمیل میفرستم که مزاحمت نداشته باشه واسه کسی .ضمنا تبلیغ هم اصلا ارسال نمیشه به گروه چون کار درستی نیست! .برای عضویت به وبم بیا .همه چی رو توضیح دادم اونجا .اینم لینک http://www.estekhdamiha.com/khabarname
علی محمد علیزاده
یکشنبه 11 اسفند 1392 10:37 ب.ظ
هر روز 50 هزار تومن درآمد داشته باشید
بدون اینکه یک تومان سرمایه گذاری و هزینه کنید
بهترین راه کسب درآمد از اینترنت و کاملا حلال و قانونی اطلاعات بیشتر در سایت زیر
www.kasb-e-daramad.rozblog.com
با ما همراه باشید تا درآمد باور نکردنی از اینترنت را تجربه کنید منتظرتان هستیم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر